Onze leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Praktijk Earendil, Praktijk voor (kinder)coaching en counseling en natuurgeneeskundige therapie januari 2018

Algemeen

1.1 Degene die met Praktijk Earendil een overeenkomst voor advies, coaching, of counseling aangaat, wordt verder de opdrachtgever genoemd.

1.2 Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst die Praktijk Earendil sluit met opdrachtgevers voor advies, coaching en counseling van Praktijk Earendil.

Kwaliteit.

2.1 Praktijk Earendil verplicht zich tot leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van Praktijk Earendil.

3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

3.1 Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn.

3.2 Praktijk Earendil kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.3 De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.

3.4. Na ontvangst van de ondertekende offerte of aanbieding stuurt Praktijk Earendil per omgaande een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat in elk geval een beschrijving van het betreffende advies of coaching traject en de leveringsvoorwaarden van Praktijk Earendil.

3.5 Binnen zeven dagen na verzending van genoemde bevestiging kunnen opdrachtgevers de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief.

3.6 Door het ondertekenen van de offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van het advies of coaching traject en de leveringsvoorwaarden.

Privacy

4.1 Praktijk Earendil verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitvoering van haar werkzaamheden als coach en counselor ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Annulering van afspraken.

5.1. Als de opdrachtgever een in het kader van advies of coaching traject gemaakte afspraak 24 uur of langer van te voren annuleert, brengt Praktijk Earendil geen kosten in rekening.

5.2. Als de opdrachtgever een in het kader van het coaching traject gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang van annuleert of niet nakomt, is Praktijk Earendil gerechtigd om 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

6. Duur en beëindiging van opdrachten.

6.1 Een overeenkomst voor advies of coaching kan na overleg tussen opdrachtgever en Praktijk Earendil op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.

6.2 Praktijk Earendil heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

6.3 Als één der beide partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen, en hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen wordt zijnde, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op overeengekomen wijze betaald.

6.4 Praktijk Earendil is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap heeft, en deze wordt ontbonden.

7. Overmacht.

7.1 Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor advies en coaching Praktijk Earendil onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfte of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

7.2 In geval van overmacht stelt Praktijk Earendil alles in het werk om een vervangende coach te vinden.

Als het Praktijk Earendil niet lukt om op het overeengekomen tijdstip en locatie een vervangende coach te vinden, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende onderdeel van het advies of coaching traject kosteloos te annuleren.

7.3 Bij annulering van genoemd onderdeel van het advies of coaching traject op grond van dit artikel is Praktijk Earendil niet gebonden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid.

8.1. Praktijk Earendil is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Praktijk Earendil. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

8.2 Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Praktijk Earendil heeft gemeld.

8.3 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Praktijk Earendil of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Praktijk Earendil afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

8.4 Elke aansprakelijkheid van Praktijk Earendil voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9. Betaling

9.1 Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 8 dagen na factuurdatum.

9.2 Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL43 ABNA 0490 4595 28 t.n.v. Praktijk Earendil te Eibergen.

9.3. Als de opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

9.4 Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk 11.

Indien Praktijk Earendil echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen die wettelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

10. Klachten

10.1 Praktijk Earendil is aangesloten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) die een klachtenregeling kent en over een onafhankelijke klachtencommissie beschikt. Geen van de leden van deze klachtencommissie heeft belangen in of bij Praktijk Earendil.

10.2 Opdrachtgevers die een klacht hebben over het advies of de coaching van Praktijk Earendil kunnen zich wenden tot de CAT klachtencommissie.

10.3 De klachtencommissie van het CAT zal de klacht alleen in behandeling nemen, indien de aanklager voorafgaand aan het bezwaar geprobeerd heeft om de zaak in den minne te schikken met Praktijk Earendil. De klager dient daartoe Praktijk Earendil binnen 4 weken na afloop van het advies of de coaching schriftelijk op de hoogte te stellen van de aard en de motivatie van de klacht, alsmede aan te geven wat hij of zij van Praktijk Earendil verwacht. Praktijk Earendil stuurt de klager binnen 4 weken een schriftelijke reactie op genoemde klacht.

10.4 Als de klacht van de opdrachtgever door de reactie van Praktijk Earendil niet is weggenomen, kan de klager zich wenden tot de klachtencommissie van het CAT conform de klachtenregeling van het CAT die verkrijgbaar is bij het secretariaat van het CAT.

10.5 De CAT klachtencommissie behandelt de klacht vertrouwelijk, onderzoekt de klacht en beoordeelt of de klacht gegrond is. Als dit het geval is, kan zij besluiten dat de opdrachtgever recht heeft op een compensatie die niet meer bedraagt dan de hoogte van de kosten van het advies of de coaching waarop de klacht betrekking heeft.

10.6 De CAT klachtencommissie doet uitspraak binnen vier weken na schriftelijke indiening van de klacht.

10.7 het oordeel van de CAT klachtencommissie is bindend voor de klager en Praktijk Earendil.

10.8 Het Nederlandse recht is van toepassing. Als de klachtenprocedure niet leidt tot een bevredigende oplossing is de rechter in het gebied van Praktijk Earendil of zijn gemachtigde, de aangewezen geschillenrechter

11. Vindplaats en wijziging voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

SOCIAL MEDIA & CONTACT

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.